Regulamin Foodsharing

§1 ZASADY OGÓLNE

 1. Foodsharing Kraków to oddolna inicjatywa non-profit opierająca się na wolontariacie zwana dalej Foodsharing.
 2. Foodsharing ratuje żywność przed zmarnowaniem poprzez zachęcanie do dzielenia się jedzeniem i działająca na rzecz ograniczenia marnowaniu jedzenia w punktach dystrybucyjnych zwanych Jadłodzielniami.
 3. Jadłodzielnia Jordan zlokalizowana jest przy ul. Dolnych Młynów 10, 33-332 Kraków przy Fundacji Tytano dalej Gospodarzem.
 4. Działalność Jadłodzielni nie jest związana z działalnością Gospodarza.
 5. Wszelka odpowiedzialność związana z Foodsharing dotyczy wyłącznie Jadłodzielni.
 6. W godzinach otwarcia Jadłodzielni działalność wspierają pracownicy Gospodarza, wszystkie osoby korzystające z Jadłodzielni zobowiązane są wykonywać polecenia personelu
 7. Prawo do korzystania z Jadłodzielni ma każda osoba chcąca podzielić się lub skorzystać z zebranej żywności
 8. Niniejszy regulamin pozostaje zgodny z normami wynikającymi z brzmienia:
  1. Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
  2. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr. 1169/2011
  3. Rozporządzeniem nr. 852/2004
  4. Załącznikiem do Rozporządzenia nr. 852/2004 (HACCP)

§2 STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 1. Foodsharing jest inicjatywą zorganizowaną opartą na pracy wolontariuszy w ramach Fundacji All In.
 2. Do czasu zarejestrowania Fundacji, Foodsharing działa przez aktywność osób fizycznych oraz prawnych związanych z ideą Foodsharing.
 3. Zarząd tymczasowy – do czasu zarejestrowania Fundacji – pełnią:
  1. Łukasz Malicki – koordynator akcji, współpraca z instytucjami
  2. Weronika Wirtel – promocja i kontakt z mediami
  3. Anna Pyzik – koordynator wolontariuszy
  4. Michał Sroczyński – koordynator ds. prawnych Foodsharing
 4. Wolontariat Foodsharing skupia się wokół grupy na portalu Facebook ‘Foodsharing Kraków’ zwanej dalej Grupą
 5. Członkowie Grupy to osoby zainteresowane ideą Foodsharing zwane dalej Wolontariuszami.
 6. Wszyscy Wolontariusze zostają przeszkoleni z zasad zachowania czystości i przechowywania Pożywienia w Jadłodzielni oraz obowiązującego Regulaminu

§3 JADŁODZIELNIA

 1. Jadłodzielnia czynna jest w godzinach wyznaczonych przez personel Jordan – Pokoje Gościnne w ramach Dyżurów.
 2. Jadłodzielnia składa się z następujących elementów:
  1. lodówka do przechowywania żywności
  2. pojemniki na żywność suchą
  3. szafki
 3. Wszystkie osoby przebywające w lokalu Jadłodzielni zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania następujących zakazów:
  1. przynoszenia do jadłodzielni alkoholu oraz środków odurzających, jak również ich używania w lokalu jadłodzielni;
  2. palenia tytoniu, e-papierosów;
  3. nieposzanowania i rozmyślnego niszczenia wyposażenia jadłodzielni;
  4. czynów niezgodnych z zasadami moralnymi;
  5. wszczynania awantur i bójek;
 4. W sytuacji naruszenia ww. zakazów Opiekun Jadłodzielni i Personel Gospodarza ma prawo wezwać na interwencję Straż Miejska lub Policję.

§4 DYŻURY

 1. Kontrola Jadłodzielni odbywa się codziennie. Osobą odpowiedzialną jest Wolontariusz sprawujący dyżur – zwany dalej Opiekunem Jadłodzielni.
 2. Opiekun Jadłodzielni odpowiada za działalność Jadłodzielni sprawdzając świeżość produktów i dbając o czystość wszystkich elementów Jadłodzielni zgodnie z niniejszym Regulaminem
 3. Przed sprawowaniem Dyżuru, Opiekunowie Jadłodzielni zostają odpowiednio przeszkoleni z podstawowych zasad zachowania higieny, odpowiedniego poziomu czystości Jadłodzielni, zdatności Pożywienia do spożycia, oraz obowiązującego Regulaminu.
 4. Opiekun Jadłodzielni składa oświadczenie, że zapoznał się z regulaminem Jadłodzielni.

§5 PRZYJMOWANIE POŻYWIENIA

 1. Jadłodzielnia przyjmuje pożywienie od osób fizycznych (zwanych dalej Składającymi) i osób prawnych (zwanych dalej Partnerami) na określonych w regulaminie zasadach.
 2. Składający oraz osoba reprezentująca Partnera składa oświadczenie, że zapoznała się z regulaminem Jadłodzielni.
 3. Do Jadłodzielni przyjmowane są produkty określone co do gatunku wyliczone enumeratywnie w liście poniżej:
  1. warzywa, owoce, pieczywo, słodycze, słone przekąski, konserwy, suche produkty, soki, produkty w oryginalnych pudełkach itp.
  2. wszystkie produkty, które posiadają datę ważności lub ich świeżość można sprawdzić organoleptycznie;
  3. oryginalnie zapakowane lub znajdujące się w szczelnych pojemnikach;
  4. wciąż nie przekroczyły terminu przydatności do spożycia – „należy spożyć do…” oraz „najlepiej spożyć przed…”,
  5. odpowiednio przewiezione pożywienie świadczone w ramach działalności Partnera przygotowane wyłącznie w dniu przyjęcia do Jadłodzielni z odpowiednim oznaczeniem.
 4. Pożywienie przyjmowane do Jadłodzielni jest odpowiednio oznaczone, zapakowane, przewożone i przechowywane według zasad zawartych w Regulaminie wypracowanych po konsultacjach z lokalnym oddziałem SANEPID oraz w zgodzie z zamówioną ekspertyzą technologa żywności.

§6 PRZECHOWYWANIE POŻYWIENIA

 1. Jadłodzielnia przechowuje wyłącznie produkty spożywcze zdatne do spożycia zwane dalej Pożywieniem.
 2. Pożywienie jest przechowywane w odpowiednich lodówkach i pojemnikach zabezpieczających ich zdatność do spożycia.
 3. Pożywienie niezdatne do spożycia są z Jadłodzielni usuwane bezzwłocznie przez Opiekunów Jadłodzielni.
 4. Kontrola Pożywienia dokonuje się przed rozpoczęciem i zakończeniem Dyżuru.

§7 DYSTRYBUCJA POŻYWIENIA

 1. Osoba korzystająca z Jadłodzielni – zwana dalej Odbierającym – w celu pozyskania pożywienia może tego dokonać w terminach Dyżurów na zasadach przedstawionych w Regulaminie.
 2. Odbieranie żywności i korzystanie z Jadłodzielni jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem jej funkcjonowania
 3. Zgłoszenia darowizn żywności Foodsharing Kraków przekierowuje do organizacji charytatywnych.

§8 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Za garderobę i inne rzeczy wartościowe pozostawione przez korzystających z Pożywienia w ramach Dyżurów Jadłodzielnia nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Składający, Partnerzy, Korzystający i Opiekunowie Jadłodzielni podpisują stosowne oświadczenia.

§9 ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

 1. Do regulaminu załącza się wzory:
  1. oświadczenie Składającego
  2. oświadczenie Partnera
  3. oświadczenie Opiekuna Jadłodzielni