Regulamin konkursów

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Internetowa akcja promocyjna jest organizowana pod nazwą ”#KONKURS” i jest zwana dalej “Konkursem”.
2. Organizatorem i Fundatorem nagród są Partnerzy projektu All In Card.
3. Konkursy prowadzone są za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook i Instagram.
4. Konkursy odbywają się codziennie o godzinie 18:00 i trwają określony czas opisany w tekście konkursu.
5. Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie.
6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
7. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki uczestnictwa określone w Regulaminie (dalej „Uczestnicy”).
8. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie.

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba, która ma zarejestrowane konto na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram.
2. Prawa uczestnictwa w Konkursie, jak i prawa oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania uzyskanej w zabawie nagrody czy innych roszczeń związanych z udziałem w zabawie, Uczestnicy nie mogą przenosić na inne osoby bez uprzedniej zgody Organizatora.
3. Konkurs polega na polubieniu postu opublikowanego przez Organizatora i spełnieniu wymagania opisanego w tekście. Z pośród osób które spełnią powyższe wymagania wybrana zostanie osoba/osoby które będę uprawnione do odbioru opisanej w tekście konkursu nagrody.

§ 3
NAGRODY
1. Wytypowane osoby otrzymają nagrody opisane w opublikowanym tekście Konkursu.
2. Nagrody odbiera się po kontakcie z Organizatorem (mailowym lub za pośrednictwem wiadomości na portalu Facebook)
3. Lista wytypowanych osób z każdej edycji Konkursu zostanie umieszczona w komentarzu pod postem dotyczącym danego Konkursu.
4. W przypadku nieodebrania Nagrody w ciągu tygodnia od dnia Konkursu, wytypowana osoba traci możliwość skorzystania z promocji.

§ 4
REKLAMACJE
1. Uczestnikom nie przysługuje prawo złożenia reklamacji.

§ 5
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Przystępując do zabawy i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.).

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w zabawie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania zabawy bez podania przyczyn.
3. Właściciel portalu społecznościowego Facebook jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności za przebieg wyżej wymienionego Konkursu
4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany oraz stowarzyszony z portalem społecznościowym Facebook.